W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 7 kwietnia 2016 r. (RODO), w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych przyjęte zostały zasady przetwarzania danych osobowych zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Są one zawarte przede wszystkim w zarządzeniu Rektora WSEPiNM – Polityka ochrony danych osobowych w WSEPiNM w Kielcach oraz Regulaminie ochrony danych osobowych. Każdy pracownik Uczelni, którego praca wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i ich stosowania.

Ma również obowiązek wzięcia udziału w szkoleniu RODO (w formie tradycyjnej lub on-line) zakończonym uzyskaniem certyfikatu. Na tej podstawie Administrator (WSEPiNM) wydaje Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, co jest warunkiem dopuszczenia do danych osobowych i umożliwia wykonywanie obowiązków pracowniczych.

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD) – mgr Włodzimierz Chłopek, tel. 41 366 93 73; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przejdź doSzkolenie RODO dla nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 41 366 93 73;
3) dane osobowe przetwarzane są:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w sprawach dotyczących:
• rekrutacji kandydatów na studia,
• dokumentowania przebiegu studiów,
• udzielania studentom pomocy materialnej,
• kontaktowania się ze studentami w sprawach związanych z tokiem kształcenia,
• dokumentowania przebiegu zatrudnienia,
• wydarzeń i programów mobilności naukowej pracowników i studentów;


b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w sprawach dotyczących:
• wykonywania przez uczelnię obowiązków sprawozdawczych,
• wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych oraz rozliczeń finansowych,
• ochrony interesów administratora, w tym dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań spornych, postępowań przed organami władzy publicznej;


c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w sprawach dotyczących:
• realizacji projektów edukacyjno-informacyjnych dla studentów,
• uczestnictwa w konferencjach, sympozjach, seminariach lub wydarzeniach naukowych lub popularyzujących naukę (w tym przetwarzania wizerunku w związku z dokumentowaniem tych działań),
• informowania absolwentów o możliwości podejmowania dodatkowych aktywności edukacyjnych;


d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w sprawach dotyczących:
• przetwarzania danych osób reprezentujących interesariuszy i kontrahentów,
• przetwarzania danych kontaktowych osób fizycznych wskazanych w umowach, których stronami są osoby prawne,
• przetwarzanie danych pozyskanych z monitoringu systemów informatycznych oraz monitoringu poczty elektronicznej,
• stosowania monitoringu wizyjnego;


e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w sprawach dotyczących:
• danych osobowych uczniów – uczestników olimpiad, konkursów i innych projektów edukacyjnych,
• danych osobowych kandydatów do pracy w zakresie wykraczającym poza katalog określony w Kodeksie pracy,
• publikacji wizerunku pracownika, studenta;


f) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w sprawach dotyczących:
• kandydatów do pracy,
• współpracy z nauczycielami akademickimi na podstawie umów cywilnoprawnych,
• współpracy z innymi osobami na podstawie umów cywilnoprawnych
• realizacji studenckich programów mobilności oraz studenckich praktyk zawodowych,
• udostępniania zasobów bibliotecznych,
• kooperacji z dostawcami będącymi osobami fizycznymi, poprzez zawieranie umów,
• kształcenia w ramach tzw. innych form kształcenia (np. kursy dokształcające, szkoły letnie) na podstawie zawieranych umów.


4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach o zasobach archiwalnych.
6) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jej dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.