Kierunek Finanse i Rachunkowość w dniu 8 lipca 2021 r. otrzymał zgodnie z Uchwałą nr 632/2021 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywną ocenę studiów, które są realizowane na pierwszym stopnia kształcenia o profilu praktycznym w WSEPINM. To już trzecia pozytywna opinia dot. jakości kształcenia dla kierunku prowadzonego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Studenci. kopia

Sukces  jest zasługą wszystkich pracowników, interesariuszy oraz studentów, biorących udział w realizacji procesu kształcenia- mówi dr Wiktor Krasa dziekan Wydziału.

Kierunek jest w ofercie edukacyjnej Uczelni od 2004 r. i od początku kształcenia cieszy się dużym zainteresowaniem osób, które oczekują zdobycia wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstwa oraz rachunkowości.

Program studiów gwarantuje uzyskiwanie efektów uczenia się w zakresie nauk społecznych, głównie ekonomii i finansów, ale także nauk o zarządzaniu oraz nauk prawnych, co jest niezbędne dla skutecznego uczestnika absolwentów na rynku pracy. W programie położono nacisk na wiedzę, ale także na umiejętności praktyczne studentów w zakresie myślenia analitycznego i podejmowania racjonalnych decyzji uwzględniających skutki ekonomiczno-społeczne oraz rozwój kompetencji społecznych studentów, takich jak: współpraca, etyka zawodowa, rozwój osobisty oraz dążenie do uczenia się przez całe życie.

Zarówno teoretyczna, jak i praktyczna wiedza nabyta w zakresie finansów i rachunkowości, umożliwia absolwentom kierunku opracowywanie analiz oraz syntez ekonomicznych, przygotowywanie projektów, świadczenie usług doradczych, podejmowanie racjonalnych decyzji w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zasobów (ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych)przez jednostki sektora prywatnego i publicznego.

Powiązanie kierunku studiów finanse i rachunkowość z innymi kierunkami realizowanymi w uczelni, jawi się rozwiązaniem optymalnym z uwagi na fakt, że kierunek ten odgrywa istotne znaczenie w procesie rozwoju regionu świętokrzyskiego. Specjalności powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej globalnej gospodarki na specjalistów – ekonomistów potrafiących nie tylko podejmować strategiczne decyzje w warunkach burzliwego otoczenia gospodarczego, ale również specjalistów potrafiących analizować informacje ekonomiczne i na ich podstawie trafnie formułować prognozy dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, branży, rynku krajowego i globalnego.

Rynek pracy dla absolwentów kierunku finanse rachunkowość, sukcesywnie się poszerza. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w jednostkach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, szkoleniowych i doradczych. Biorąc pod uwagę posiadane wykształcenie mogą podjąć pracę w takich zawodach jak: ekonomista, księgowy, pracownik administracyjny, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, menedżer w firmach sektora państwowego i prywatnego. Studia dają też dobre przygotowanie do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.