Administracja

 

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku

 

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

- stacjonarne 6-semestralne

- niestacjonarne 6-semestralne

Specjalności:

- administracja publiczna

- administracja gospodarcza

- administracja jednostek samorządu terytorialnego

 

Koszt studiów dostępny jest tutaj: Koszty nauki

Formularz rekrutacyjny online dostępny jest tutaj: Wypełnij ankietę online

Przejdź na stronę Wydziału Prawa i Bezieczeństwa: Wydział Prawa i Bezpieczeństwa

 

Studia na kierunku administracja przygotowują przede wszystkim do pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji państwowej i samorządowej, dlatego duży nacisk kładzie się na znajomość prawa administracyjnego i procedur administracyjnych, zasad interpretacji i stosowania przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Specyfika działania jednostek administracji różnych szczebli wymaga również rozległej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, ekonomii, finansów publicznych, kierowania zespołami ludzkimi itp.

 

Absolwent kierunku Administracja:

Ukończenie kierunku administracja stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, jak również w innych instytucjach zapewniających funkcjonowanie administracji publicznej – ZUS, urzędy pracy, PIP, urzędy skarbowe, regionalne izby obrachunkowe, PIH itp. Postępująca integracja europejska stwarza również możliwości ubiegania się o pracę w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.

 

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe pozwalają skonfrontować wiedzę teoretyczną, zdobytą w trakcie studiów, z realiami funkcjonowania jednostek administracyjnych oraz uzupełnić ją o umiejętności niezbędnie w pracy urzędnika. Realizowane są w instytucjach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

Rok I
filozofia – podstawy zarządzania – ochrona środowiska – postępowanie administracyjne w wybranych krajach – prawo konsumenckie i ochrona rynku – e-administracja – podstawy prawoznawstwa – nauki o administracji – historia administracji – konstytucyjny system organów państwowych – prawo administracyjne – podstawy ekonomii – Prawo cywilne i umowy w administracji – prawo pracy i prawo urzędnicze – finanse publiczne i prawo finansowe – socjologia i metody badań socjologicznych – zamówienia publiczne – statystyka z demografią

Rok II
Polska w UE – ochrona własności intelektualnej – prawo administracyjne – postępowanie administracyjne – organizacja i zarządzanie w administracji publicznej – publiczne prawo gospodarcze – legislacja administracyjna – postępowanie egzekucyjne w administracji – techniki negocjacji i mediacji w administracji – ustrój samorządu terytorialnego – przedmioty specjalnościowe

Rok III
psychologia – prawo międzynarodowe – globalizacja a fundusze publiczne – nowoczesne formy finansowania jst; prospekty emisyjne – sytuacja finansów publicznych w świecie; analiza empiryczna – systemy administrowania rynkiem pracy – prawo karne i prawo wykroczeń – instytucje i źródła prawa w UE – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe

 

Zniżki:

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM  - 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia - 50 % zniżki

 

Administracja K

 

 Dla studenta:

Strategia Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa | DOC

Program studiów Administracja | DOC

Efekty kształcenia dla kierunku administracja | PDF

Deklaracja wyboru modułu AH 2021| PDF

Ogłoszenie w sprawie określenia terminu i formy wyboru specjalności AH 2021 | PDF

Zarządzenie w sprawie zasad wyboru specjalności (nr 8/2020) AH 2021 | PDF

Oferta promotorska | DOC

Ogłoszenie dot. seminarium dyplomowego | DOC

Zarządzenie w sprawie seminarium dyplomowego |DOC

Wykaz opiekunów Wydział Prawa i Bezpieczeństwa 2021/2022 | DOC

 

Praktyki

Wykaz miejsc do odbywania praktyk zawodowych | DOC

Zarządzenie dot. praktyk studenckich | DOC

 

Egzamin dyplomowy

Zarządzenie w sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I-go stopnia | PDF

Zagadnienia praktyczne ne egzamin studia I stopnia (licencjat) | DOC

Regulamin egzaminu dyplomowego | DOC

Praca dyplomowa

Standardy pracy dyoplomowej | DOC

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa w sprawie zatwierdzenia zmian w „Standardach Pracy Dyplomowej” | DOC

Forma pracy dyplomowej | DOC

Pierwsza strona pracy dyplomowej | DOC

Prośba o udostępnienie materiałów/informacji | DOC

Oświadczenie dot. praw autorskich | DOC

Fiszka bibliograficzna | DOC

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim | DOC

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej | DOC

Karta obiegowa | DOC

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego | DOC

 

Procedura JSA:

Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego | PDF

Załącznik 1 - wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - wynik wiodący do 29%DOC

Załącznik 2 - wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego - wynik wiodący od 30%DOC